Subscribe to our newsletter

Terms & Conditions

Honorarium
Vaststelling van de honoraria dient vooraf met Touché Models te geschieden. Honoraria Touché fashionmodels, specialmodels, visagisten en stylisten excl. 20% agentschapprovisie en B.T.W.

 

Dagtarief
Onder een dag wordt verstaan max. acht werkuren tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Dagboekingen voor film zijn max. 10 uur, verdere uitloop wordt tegen normaal tarief berekend.

 

Halve dagtarief
Een halve dag bestaat uit vier werkuren met dien ten verstande dat een boeking slechts kan plaatsvinden tot 13.00 uur of vanaf 13.30 uur van enige dag.

 

Uurtarief
Voor boekingen van één uur wordt een toeslag van € 25,00 in rekening gebracht.

 

Afgesproken prijs
Hieronder wordt verstaan een tarief dat wordt overeengekomen tussen cliënt en bureau welke afwijkt van het dan geldende tarief, hierover zal 20% agentschapprovisie in rekening worden gebracht.

 

Overwerk
Voor zover boekingen vallen vóór 08.00 uur dan wel na 24.00 uur, zal tweemaal het geldende uurtarief in rekening worden gebracht per uur.

 

Doorpassen / repetities
Hiervoor wordt 50% van het uurhonorarium in rekening gebracht. Indien de werktijd langer dan twee uur duurt, geldt hierna het normale uurtarief.

 

Reiskosten
De volledige reiskosten eerste klasse per trein voor boekingen buiten Amsterdam worden vanaf Amsterdam C.S. aan de opdrachtgever doorberekend. Reis en verblijfkosten voor in het buitenland wonende modellen zullen in rekening worden gebracht.

 

Reistijd
Bij boekingen buiten Amsterdam wordt voor reistijd 50% van het uurhonorarium in rekening gebracht, berekend vanaf Amsterdam C.S. naar de plaats van bestemming. Bij hele dagboekingen wordt geen reistijd in rekening gebracht.

 

Toeslagen
Boven de geldende honoraria worden toeslagen berekend voor:

 

Indien enigerlei toeslag per kalendermaand of andere termijn verschuldigd is, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt. Tevens is de opdrachtgever verplicht om aan Touché Models alle wijzigingen en aanpassingen te melden, wat betreft het gebruik van het materiaal, welke is overeengekomen tussen opdrachtgever en model. Voor alle schade die het model of Touché Models ondervindt, welke voortvloeit uit een (boekings)overeenkomst, stelt de opdrachtgever zich aansprakelijk.

Annuleringskosten

Geen kosten: Annulering 48 uur vóór de boeking van in Nederland wonende modellen;
Annulering 72 uur vóór de boeking van in het buitenland wonende modellen.
50% : Annulering 24 uur vóór de boeking van in Nederland wonende modellen;
Annulering 24 uur vóór de boeking van in buitenland wonende modellen.
100%: Annulering op boekingsdatum: Het gehele overeengekomen honorarium is verschuldigd. Bij meerdaagse boeking is de opzegtermijn even lang als de boeking. Wordt de termijn niet aangehouden, dan is het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.

 

Mooi-Weer-boeking; Bij 'n mooi-weer-boeking dient de opdrachtgever expliciet aan te geven dat het om een mooi-weer- boeking gaat.
  Eerste annulering: geen kosten;
  Tweede annulering: 50% van het overeengekomen honorarium;
  Derde annulering: 100% van het overeengekomen honorarium.

 

Opties
Opties op modellen dienen 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als boeking. Boekingen gaan voor opties maar in overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant zal moeten beslissen.

 

Exclusiviteitrechten
Indien de opdrachtgever exclusiviteitrecht op een model wenst, dienen hiervoor voorafbindende afspraken met Touché Models gemaakt te worden. In dat geval gelden bijzondere tarieven.

 

Betaling

 

Aansprakelijkheid
Touché is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het model enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van Touché Models tussen opdrachtgever en model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Touché Models.

 

Klachten over het model / weigering
In geval van een gerechtvaardigde klacht van een opdrachtgever verliest iedere vordering van Touché Models haar kracht. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever onverwijld de klacht stelt onder opgave van redenen en zonodig bewijst. Het model dient onverwijld te worden geweigerd.

Geschillenregeling
Alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Touché Models B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr. 34133400.

 

Wijzigingen voorbehouden.